วัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก และอุตสาหกรรมวัสดุเคลือบผิว
  • Plastic Additive ie.
  • Lubricant Wax
  • Antistatic
  • Metal Stearate
  • Special Solvent
  • Optical Brightener Agent
  • Lubricant Additive
  • Agro Adjuvant
  • Additive in Textile Auxiliaries